Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Bảo Tàng Viêm Đế 11-09


  Bảo Tàng Viêm Đế diễn ra vào các ngày : thứ 2 - thứ 4 - thứ 6 

  NPC Bình Bình Cô Nương 213/198 tại Biện Kinh

  Thời gian bao danh : 14h30 - 16h30 - 18h30 - 20h30 - 22h30

  Yêu cầu : Mỗi thành viên phải có Anh Hùng Lệnh mua tại Bảo Vật hoặc rơi ra từ boss Hoàng Kim

  Dùng để đi được 1 lần / 1 ngày

  Lần thứ 2 trở đi phải dùng Viêm Đế Lệnh ( 50xu ) 

  Khi đi từ lần 2 các hạ sẽ được nhân đôi kinh nghiệm

  Lưu ý : 

  • Tối đa 1 tổ đội là 8 thành viên và tối thiểu là 4 thành viên
  • Yêu cầu cấp độ : 130 
  • Một bản đồ vượt ải chỉ có tối đa 3 đội tham gia và tối thiểu là 2 đội.( 1 đội thì không diễn ra quá trình vượt ải).
  • Một đợt sẽ có tối đa 5 bản đồ.
  • Mỗi ải sẽ tương ứng với 1 môn phái.
  • Vượt xong 1 ải sẽ xuất hiện Boss của môn phái đó và ngẫu nhiên thêm Boss mới.
  • Sau khi vượt 10 ải sẽ được đưa vào khu vực đánh 4 Boss Hoàng Kim.
  • Sau khi tiêu diệt được 4 Boss Hoàng Kim, tất cả đội còn lại trong khu vực sẽ được đưa vào cùng 1 khu vực tỷ thí cùng nhau.
  • Khi còn 1 đội cuối cùng sẽ xuất hiện 1 Boss cuối.
  • Tiêu diệt được Boss cuối sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt ải.
  • Chỉ có thể tham gia tối đa tính năng Viêm Đế này 6 lần/tuần.

  Phần thưởng 

  Khi qua một ải sẽ nhận được 2 triệu điểm kinh nghiệm và 300 điểm chân nguyên

  Khi qua ải cuối sẽ nhận được 10 triệu điểm kinh nghiệm

  Đánh bại người chơi khác / 1 người / 15 triệu điểm kinh nghiệm

  Tiêu diệt boss cuối cùng của ải nhận được 50 triệu điểm kinh nghiệm và 5000 chân nguyên

  Riêng giờ tham gia 22h30 ( phải hoàn thành trong khung giờ 22h ) , Tổ đội chiến thắng sau cùng nhận được 1000 vạn lượng / 1 tổ đội 

  Phần thưởng khi tiêu diệt boss cuối cùng 

  Những người còn sống sót cuối cùng sẽ nhận được 5000 điểm chân nguyên và nhiên ngẫu nhiên :

  Rương Đồ Phổ - Chúc Dung    
  Rương Đồ Phổ - Phục Hi    
  Rương Đồ Phổ - Nữ Oa    
  Rương Đồ Phổ - Toại Nhân    
  Rương Đồ Phổ - Thần Nông    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Xích Huyết Nguyên Võ Giáp    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Bách Luyện Khôi    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Trục Thiên Ngoa    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Kim Lũ Nhuyễn Vi Hộ Uyển    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Toại Nhân Vũ Lâm Linh    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Hoan ảnh Kịch    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Vô Lượng Tịch Tà Thủ     
  Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Toái Tâm    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Phục Hi Khúc Du Xuân    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Hồng Nhan Phát Đái    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Lục Nghệ Nghê Thường Phát Đái    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Hàn Tương    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Nữ Oa Niệm Nô Kiều    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Phá Nhật    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Chúc Dung Túy Thái Bình    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Ngự Phong Lý    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Trảm Nhạc    
  Đồ phổ Hoàng Kim - Thần Nông Thiên Tịnh Sa    
  Mảnh trang bị -Chúc Dung Liệt Diệm Nộ Phong Trang    
  Mảnh trang bị -Chúc Dung Kinh Chích Bất Diệt Trảo    
  Mảnh trang bị -Chúc Dung Phá Nhật    
  Mảnh trang bị -Thần Nông Tiêu Dương Địa Hoàng Y       
  Mảnh trang bị -Thần Nông Nộ Lôi Đầu Hoàn      
  Mảnh trang bị -Thần Nông Ngự Phong Lữ       
  Mảnh trang bị -Thần Nông Trảm Nhạc    

  Đổi trang bị tại NPC Bình bình cô nương

  Hình ảnh bộ trang bị viêm đế 

  Lưu ý : Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa

  Toại nhân : Liên kết

  Phục Hi : Liên kết

  Nữ Oa : Liên kết

  Chúc Dung : Liên kết

  Thần Nông : Liên kết  Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút