Võ Lâm Truyền Kỳ CTC - Sống Lại Ký Ức Võ Lâm

Vận Lương 15-09


  Yêu cầu : 

  Cấp độ 100 trở lên

  Mất 30 vạn để báo danh 

  Một ngày có thể vận lương tối đa 10 lần

  Thời gian báo danh và vận lương như sau 

  14h -> 14h45 hằng ngày 

  18h -> 18h45 hằng ngày

  Đối thoại với NPC Quân Kỳ - Vận Tiêu tại 201/197 Phượng tường để báo danh 

  Sau khi báo danh vào bản đồ Vận Lương ( Mạn bắc ) 

  Các hạ nhận lương ở NPC ' Sứ giả vận lương - bắt đâu ' tại tọa độ : 157/198 

  Hệ thống sẽ giảm tốc độ di chuyển của các hạ, tháo trang bị ra không thể mặc vào lại cho tới khi trả nhiệm vụ hoặc về ba lăng huyện

  Di chuyển tới vị trí 158/155 gặp NPC ' Sứ giả vận lương - kết thúc ' để trả lương. Hệ thống sẽ xóa kickout các hạ để xóa kĩ năng và có thể đeo lại trang bị nếu có tháo ra.

  Tùy vào mốc cấp các hạ sẽ nhận được tiền vạn và kinh nghiệm khác nhau theo bảng dưới

  Mốc cấp Tiền vạn  Kinh nghiệm
  80 -> 109 0 vạn 10 triệu điểm
  110 -> 119 4 vạn  2 triệu điểm
  120 -> 129 4 vạn 3 triệu điểm
  130 -> 139 4 vạn 3 triệu điểm
  140 -> 149 4 vạn 3 triệu điểm
  150 -> 159 4 vạn 30 triệu điểm
  160 -> 199 4 vạn 30 triệu điểm

  Hoàn thành 10 lần Vận Lương, gặp Lễ Quan để nhận 3 vật phẩm sự kiện 

     Hào Kiệt Võ Lâm Kính Bút